Ακαδημαϊκοί κανονισμοί

Ακαδημαϊκοί κανονισμοί 

A. Awards (ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) 

B. Credit Framework (ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 

C. Recognition of Prior Learning (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ) 

D. Enrolment and Registration (ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΕ ΤΙΤΛΟ)

E. Student Participation (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 

F. Assessment Regulations for Undergraduate Programmes (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

G. Assessment Regulations for Postgraduate Programmes (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)

H. Examination Room Regulations (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ)

I. Exceptional Extenuating Circumstances (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ)

J. Academic Misconduct (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ) 

K. Academic Appeals (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) 

L. Student Code of Conduct (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 

M. Student Charter (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

O. Student Entitlement and Responsibilities for HE (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)